What does abortion cost us?

 

 

Paying for abortion and contraceptives.

Perhaps not financially, but might one perhaps pay with their health?

 

Who pays for all the abortions that are carried out, paid by our government? We the taxpayer.

Tax incentives for not reproducing? Clever. However the childless rely on other people’s children to protect them with police and fire protection. The childless rely on other people’s children as doctors, nurses, pharmacists, therapists, transportation workers, farmers, ranchers, grocers, tailors etc.

 

Are some organisations funded indirectly?

How much money is diverted ‘via via’ for birth control, abortion etc .. such as via embassies …. without you or I noticing? … to pay for the killing of fellow citizens in other countries.

 

What about the incurred costs of possible effects?

 

The cost of premature babies born too early.

The cost of breast cancer.

The cost of depression.

The cost of IVF treament.

 

Some things to think about.

 

 

 

 

Do we consider the possible implications for future pregnancies, when we settle down and want to have a family?

 

According to The Journal of Reproductive Medicine, Vol. 52 No. 10, October 2007, Cost Consequences of Induced Abortion as an Attributable Risk for Preterm Birth and Impact on Informed Consent, the conclusion reads:

 

31.5%

 

Induced Abortion contributes significantly increased neonatal health risks by causing 31.5% of EPB (Early Preterm Birth). Providers of obstetric care and abortion should be aware of the risk of preterm birth attributable to induced abortion, with its significant increase in initial neonatal hospital costs and CP (cerebral palsy) cases.

(J Reprod Med 2007;52:929-937)
 

 

The Netherlands

 

If the woman lives in the Netherlands and is registered here, the costs for an abortion are reimbursed by the Framework Act on VWS subsidies.

 

Wanneer de vrouw woonachtig is in Nederland en hier ingeschreven staat, worden de kosten voor een abortus vergoed vanuit de Kaderwet VWS-subsidies.

 

https://www.famme.nl/abortus-in-nederland-wat-zijn-precies-de-regels/

 

 

 

Below are the prices used in the Netherlands, according to Dutch government website

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-35830.html

 

ARTIKEL I

De Regeling subsidies AWBZ wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 2.11.1 en 2.11.2 komen als volgt te luiden:

Artikel 2.11.1

 • 1.In de paragraaf wordt verstaan onder:

  a. zwangerschapsafbreking:

  behandeling, gericht op het afbreken van zwangerschap, met inbegrip van de daaraan verbonden consulten en nazorg;

  b. eerste trimesterbehandeling:

  zwangerschapsafbreking binnen een periode van 12 weken amenorroe;

  c. tweede trimesterbehandeling:

  zwangerschapsafbreking na een periode van 12 weken amenorroe.

 • 2.Voor de toepassing van deze regeling wordt onder zwangerschapsafbreking tevens verstaan overtijdbehandeling.

Artikel 2.11.2

 • 1.Het College zorgverzekeringen kan aan de instelling die een abortuskliniek als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap beheert een instellingssubsidie verlenen voor het verrichten van zwangerschapsafbrekingen.

 • 2.De instellingssubsidie wordt slechts verstrekt ten behoeve van een abortuskliniek met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap.

 • 3.Zwangerschapsafbrekingen komen slechts voor subsidie in aanmerking indien deze worden verleend aan personen die overeenkomstig de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn verzekerd.

 • 4.Zwangerschapsafbrekingen komen voorts slechts voor subsidie in aanmerking indien deze worden verricht:

  • a.onder verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger,

  • b.met personeel in dienst van de subsidieontvanger en

  • c.in de abortuskliniek van de subsidieontvanger ten behoeve waarvan de instellingssubsidie wordt verstrekt.

B

De artikelen 2.11.4 en 2.11.5 worden vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 2.11.4

In afwijking van paragraaf 1.2 bestaat de subsidie uit:

 • a.€ 96,59 per consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt;

 • b.€ 434,34 per eerste trimesterbehandeling;

 • c.€ 549,46 per eerste trimesterbehandeling met diepe sedatie of algehele anesthesie;

 • d.€ 776,62 per eerste trimesterbehandeling met prostaglandine;

 • e.€ 891,74 per eerste trimesterbehandeling met zowel diepe sedatie of algehele anesthesie, als prostaglandine;

 • f.€ 652,96 per tweede trimesterbehandeling;

 • g.€ 768,08 per tweede trimesterbehandeling met diepe sedatie of algehele anesthesie;

 • h.€ 995,24 per tweede trimesterbehandeling met prostaglandine;

 • i.€ 1.110,36 per tweede trimesterbehandeling met zowel diepe sedatie of algehele anesthesie, als prostaglandine.

Artikel 2.11.5

 • 1.De aanvraag tot verlening van de instellingssubsidie gaat vergezeld van een overzicht van het aantal te verrichten consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, waarvoor de instellingssubsidie wordt aangevraagd.

 • 2.In afwijking van artikel 1.5.1, eerste lid, wordt bij de aanvraag geen begroting verlangd.

Artikel 2.11.5a

Het College zorgverzekeringen bepaalt bij het besluit tot verlening van de instellingssubsidie:

 • a.voor welke consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, de subsidie wordt verleend,

 • b.het aantal consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, waarvoor subsidie wordt verleend,

 • c.op welke wijze de subsidieontvanger kan aantonen dat de consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en

 • d.op welke wijze de subsidieontvanger kan aantonen dat voldaan is aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie.

C

Na artikel 2.11.7 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.11.7a

 • 1.De subsidieontvanger overlegt uiterlijk 1 augustus een overzicht van het aantal consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, die zijn verricht in de eerste zes maanden van het jaar waarvoor de instellingssubsidie is verleend.

 • 2.Het overzicht wordt ondertekend door een persoon die bevoegd is of personen die gezamenlijk bevoegd zijn de subsidieontvanger te vertegenwoordigen.

Artikel 2.11.7b

 • 1.De aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie gaat vergezeld van een overzicht van het aantal consulten en behandelingen, bedoeld in artikel 2.11.4, die zijn verricht in het jaar waarvoor de instellingssubsidie is verleend.

 • 2.Het overzicht is voorzien van een schriftelijke toelichting op eventuele verschillen met het aantal consulten en behandelingen waarvoor de instellingssubsidie is verleend.

 • 3.De aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie gaat voorts vergezeld van:

  • a.een assurancerapport van een accountant inzake het overzicht, bedoeld in het eerste lid;

  • b.een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger.

 • 4.In afwijking van artikel 1.9.1, tweede lid, wordt bij de aanvraag geen subsidiedeclaratie verlangd.

Artikel 2.11.7c

De instellingssubsidie wordt vastgesteld op de bedragen per consult en behandeling, bedoeld in artikel 2.11.4, voor het aantal consulten en behandelingen die zijn verricht in het jaar waarvoor de instellingssubsidie is verleend.

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-25550.html